Pedagogisch Beleidsplan

Extra nieuws i.v.m. de Coronacrisis

Pedagogisch Beleidsplan

 Versie 13 - 16-03-2018


Inhoud:


8. - Wennen

9. - Ziekte

11. - Tot slot
 

 
1. - Inleiding
Voor u ligt het Pedagogisch Beleidsplan Gastouderopvang van het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl.
In dit Pedagogisch Beleidsplan wordt uitgelegd wat de uitgangspunten, visie, werkwijzen en procedures zijn van het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl, omdat kinderopvang natuurlijk meer is dan het bieden van een dak boven het hoofd van een kind; het beschikbaar stellen van een bed en het op tijd verschaffen van een maaltijd. Ouders* willen er uiteraard zeker van zijn dat hun kind bij de gastouder niets te kort komt, niet alleen wat betreft de verzorging, maar ook wat betreft aandacht.
Het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl beoogt verantwoorde kinderopvang aan te bieden door te bemiddelen tussen ouders die voor hun kinderen opvang nodig hebben en gastouders die opvang aanbieden.
Ouders hebben zelf de zorg voor hun kinderen. Een deel van deze zorg wordt bij de gastouders neergelegd op het moment dat zij besluiten hun kind bij een gastouder in gezinsverband onder te brengen in de opvang.
* Voor de leesbaarheid is gekozen voor ouder; u kunt hier ook lezen: ouders, voogd of voogden
 
 
1.1 - Pedagogisch beleid
Om een hoge kwaliteit te kunnen bereiken is een Pedagogisch Beleid opgesteld als uitgangspunt voor de opvang in de praktijk.
Het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl werkt volgens het bemiddelingsmodel:
gastouderbureau thuis-in-opvang.nl is verantwoordelijk voor selectie en toerusten/begeleiden van gastouders volgens de Wet Kinderopvang en de toetsingkaders van de GGD (die ook regelmatig wijzigen, overigens); de gastouder en ouder zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering. Het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl zorgt voor informatie, materiaal en begeleiding om de observaties uit te voeren en te evalueren; gastouder en ouder voeren zelf de observaties uit en bespreken samen de resultaten.
De belangrijkste vraag is natuurlijk: ‘Hoe gaat het met het kind tijdens de opvang?’ voor zowel de gastouder als de ouder. Daarom heeft deze vraag een gezamenlijk belang. Beide partijen zijn geïnteresseerd in een gesprek over deze vraag. Omdat zo’n gesprek altijd in de vrije tijd van gastouder en ouder moet plaatsvinden, heeft het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl deze vraag tot de centrale vraag gemaakt van het halfjaarlijkse evaluatiegesprek. Tijdens het evaluatiegesprek brengen gastouder en ouder hun bevindingen uit de eigen observatie(s) in en zoeken samen met het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl naar mogelijkheden voor verandering of verbetering van de kwaliteit van de opvang.

Deze aanpak heeft een aantal voordelen:
• Alle partijen ervaren daadwerkelijk hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opvang.
• De communicatie wordt bevorderd tussen gastouder en ouder wat het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl nastreeft en zeer belangrijk vindt.
• Er is sprake van deskundigheidsbevordering van gastouder en ouder op een gezamenlijk thema via de informatie van het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl en via het leren van elkaar.
• Ook tussentijds zal er naar verbetering van de opvang gezocht worden, immers na een bepaalde periode zal er weer een evaluatiegesprek worden gehouden.
• Dit plan is een ‘momentopname’ waarmee we betrokkenen inzicht willen geven in de werkwijze, maar de kwaliteit van gastouderopvang zal voortdurend de aandacht hebben en waar dat nodig is zullen verbeteringen doorgevoerd worden.
 

1.2 - Uitgangspunten
• Doelstelling thuis-in-opvang.nl
• Visie thuis-in-opvang.nl
• Ontwikkeling, sociale- en emotionele veiligheid
• De accommodatie
• Samenstelling van de groepen
• Betrokkenheid van de ouders
 

2. – Begrippenlijst

Verklaring begrippen:

In dit Pedagogisch Beleidsplan Gastouderopvang thuis-in-opvang.nl wordt gebruik gemaakt van diverse begrippen. In de hiernavolgende tekst vindt u een opsomming en een nadere omschrijving van wat onder de meest gebruikte specifieke begrippen wordt verstaan.

Gastouderbureau -
Een gastouderbureau is een organisatie, die bemiddelt tussen ouders die opvang vragen voor hun kind en personen die opvang willen bieden; die deze opvangsituatie begeleidt en toeziet op de kwaliteit hiervan en dit administreert.

Gastouderopvang -
Gastouderopvang is kinderopvang die plaatsvindt in een gezinssituatie. Deze opvang wordt geboden door particulieren in hun eigen huis of bij de vraagouder thuis, met bemiddeling en onder begeleiding van het gastouderbureau.

Gastouder -
Een gastouder is een particulier die door bemiddeling van het gastouderbureau tegen betaling en in georganiseerd verband, in zijn/haar huis of bij de vraagouder thuis opvang biedt aan gelijktijdig maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 8 weken tot de leeftijd waarop het kind de basisschool verlaat.

Gastkind -
Kinderen in de leeftijd van ongeveer 8 weken tot de leeftijd waarop het kind de basisschool verlaat, waarvoor opvang via het gastouderbureau is gewenst.
 
Vraagouder -
Ouder, verzorger of voogd die kinderopvang vraagt of geregeld heeft via het gastouderbureau.

Koppeling -
Een door bemiddeling van het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl tot stand gebrachte overeenkomst tussen een gastouder en een vraagouder, tot het verlenen van opvangdiensten door de gastouder aan de vraagouder, onder begeleiding en toezicht van het gastouderbureau.
 
Kassierfunctie -
Gastouders mogen alleen nog betaald worden via het gastouderbureau. Ouders mogen dus niet meer rechtstreeks aan gastouders betalen.
 
Thuisopvang - 
Kinderopvang in een gezinssituatie die geboden wordt door particulieren, in het huis van de vraagouder, dit maximaal 3 dagen per week per gastouder, dus maximaal 156 dagen per jaar.
 
Zelfstandig gastouder -
Zelfstandig gastouder kan gelezen worden voor gastouder die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en daardoor fiscale voordelen geniet. Werkt verder op dezelfde manier en voldoet aan dezelfde eisen als een gastouder.
 
 
3. - Doelstelling thuis-in-opvang.nl
Het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl beoogt ouders van kinderen tot en met de basisschoolleeftijd verantwoorde kinderopvang aan te bieden:
• in een gezinssituatie
• in een veilige en schone omgeving
• in een omgeving waar het kind zich ‘thuis’ en geborgen voelt
• zo dicht mogelijk bij werk of thuis
• op flexibele tijden: enkele uren per dag, hele dagen, ‘s weekends, ‘s nachts, avonden
• door vraagouders en gastouders in contact te brengen
• door de vraagouders minder te laten betalen en de gastouders meer te laten verdienen dan bij de reguliere gastouderbureaus
• voldoen aan de door de overheid gestelde normen voor kinderopvang

Het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl wil dit realiseren door:
• te bemiddelen tussen ouders die opvang nodig hebben en gastouders die opvang aanbieden
• opvangsituaties te begeleiden
• invloed uit te oefenen op de kwaliteit van de opvang
• zijn tarieven laag te houden door kostenbesparend te werken

Het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl biedt verantwoorde opvang:
Ouders kunnen zich met een gerust hart tijdens de opvang door gastouders van gastouderbureau thuis-in-opvang.nl wijden aan hun werk of studie.
Zij kunnen er van op aan dat hun kinderen door de gastouders goed worden verzorgd en begeleid en dat zij worden gestimuleerd in hun persoonlijke, sociale, emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling.
 

4. – Visie thuis-in-opvang.nl
Kinderen zijn allemaal uniek en leven volgens normen en waarden die de ouders hun meegeven. Als een ouder er voor kiest om zijn/haar kind onder te brengen bij een gastouder via een gastouderbureau, is het belangrijk deze normen en waarden door te trekken naar de opvang bij de gastouder. We luisteren echt naar elkaar, we nemen elkaar serieus en we gaan in op een vraag. We geven kinderen de mogelijkheid vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen die aansluiten bij hun eigen belangstelling.
 
 
5. - Werkwijze gastouderopvang
De werkwijze van het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl is erop gericht om tot kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang te komen. Deze werkwijze wordt hieronder beschreven, wij onderscheiden daarin de volgende taken:
• werving en informatievoorziening
• selectie en inschrijving
• koppeling
• begeleiding en ondersteuning
• dienstverlening
 

5.1 – Werving en informatievoorziening
Om opvangvraag en –aanbod goed op elkaar te kunnen aansluiten, moet het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl actief blijven werven. Door het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl op een goede manier te presenteren kan een voldoende groot en gevarieerd gastouderbestand worden opgebouwd. Hierdoor blijven keuzes mogelijk. Met behulp van deze algemene, actieve werving blijven potentiële gebruikers en gastouders op de hoogte van het bestaan en het bereik van deze voorziening.
Het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl zorgt voor haar bekendheid bij het publiek door:
• vermelding in telefoongids, gemeentegids-artikelen en advertenties in plaatselijke kranten
• verspreiding van actuele folders, flyers bij huisartsen, ziekenhuizen, verloskundigen, consultatiebureaus en andere laagdrempelige voorzieningen
• aanwezigheid op beurzen, bijeenkomsten, etc. en ludieke acties
• goede en uitgebreide informatievoorziening; wanneer belangstellenden contact opnemen via de website thuis-in-opvang.nl of de website van de Gastoudercentrale
• marktplaats op de website van de Gastoudercentrale
 
 
5.2 - Selectie en inschrijving
Vraagouders kunnen zich telefonisch of via de website aanmelden of door middel van een inschrijfformulier. Na de aanmelding als vraagouder volgt meestal een intakegesprek bij de vraagouder thuis. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van een kindformulier om zo een duidelijk beeld te krijgen van de wensen van de vraagouder ten aanzien van de opvangtijden en opvoeding van het kind.
Gastouders kunnen zich telefonisch en via de website aanmelden bij het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl waarna ze eventueel een informatiepakket krijgen toegestuurd. Indien ze hierna belangstelling hebben wordt er een intake/selectiegesprek gevoerd bij de potentiële gastouder thuis. Aan de hand van het intake-/selectie formulier wordt het gesprek gevoerd. Belangrijke aandachtspunten zijn:
• de motivatie
• de beschikbaarheid
• veiligheid en hygiëne
• opvoeding
• de gezinssituatie
• diploma / bereidheid tot het volgen van de opleiding
• certificaat van EHBO wat voldoet aan de eisen gesteld of bereidheid tot het volgen hiervan

Het totaalbeeld dat tijdens het gesprek verkregen wordt, bepaald of de gastouder in het bestand wordt opgenomen. Halfjaarlijks wordt bekeken of de inschrijving moet worden verlengd.
 

5.3 – De koppeling
Het tot stand brengen van een ‘goede’ koppeling is de belangrijkste voorwaarde voor een kwalitatieve opvangsituatie. Voordat het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl aan betrokkenen een koppelingsvoorstel doet, wordt in het bestand gezocht naar een geschikte gastouder, passend bij de vraagouder.
Om zo goed mogelijk te kunnen koppelen moet er een heldere analyse komen van de opvangvraag en de wensen ten aanzien van het gastgezin. Op grond van het ‘opvangprofiel’ kan in het bestand gericht worden gezocht naar een geschikte gastouder.
Het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl doet telefonisch een koppelingsvoorstel aan de gast- en vraagouder. Indien beide partijen akkoord gaan met het voorstel wordt een afspraak gemaakt voor een koppelingsgesprek.
Het koppelingsgesprek vindt plaats bij de gastouder thuis, zodat de de vraagouder niet alleen kennis maakt met de gastouder, maar tevens een indruk krijgt van de plaats waar het kind zal worden opgevangen. Het koppelingsgesprek vindt plaats aan de hand van een aantal aandachtspunten onder begeleiding van de houder gastouderbureau thuis-in-opvang.nl.

Gast- en vraagouder krijgen maximaal 5 dagen bedenktijd of ze wel of niet akkoord gaan met de koppeling. Voordat er een besluit wordt genomen is het belangrijk, zeker bij oudere kinderen, dat er kennis wordt gemaakt met de gastkinderen. Indien beide partijen akkoord gaan met het voorstel dan worden de kind(eren) in het online-systeem gezet en een ‘Ouder – Gastouder overeenkomst’ getekend tussen vraag- en gastouders en een ‘Ouder - Gastouderbureau overeenkomst’. Er worden afspraken gemaakt met betrekking tot opvoeding en opvang. Gaat men niet akkoord met de koppeling dan wordt een ander voorstel tot koppeling gedaan.
 

5.4 - Het evaluatiegesprek
Na een proeftijd van 1 maand en verder jaarlijks, vindt een evaluatie plaats. Aan de hand van een evaluatieformulier wordt onderzocht:
• hoe de opvang verloopt
• of de afspraken duidelijk zijn en worden nagekomen
• of de samenwerking tussen gast- en vraagouder tot tevredenheid van alle betrokkenen verloopt
• of er afspraken moeten worden bijgesteld

Indien het oordeel positief is wordt de koppeling voortgezet. Zo nodig worden de koppelingsafspraken bijgesteld. Ingeval het oordeel negatief is kan de koppeling worden beëindigd.
 

5.5 - Huisbezoek aan de gastouder
In principe vindt er twee keer per jaar een huisbezoek plaats aan de gastouder. Het kan zijn dat het nodig is om de gastouder vaker te bezoeken. Dan is het ook denkbaar dat een telefonisch contact volstaat. De frequentie van de huisbezoeken is afhankelijk van de situatie, de behoefte van de gastouder en ter beoordeling van thuis-in-opvang.nl. Het doel van een huisbezoek is:
• ondersteuning aan de gastouder
• vroegtijdige signalering van problemen
• adviseren betreffende de opvang
• zicht houden op het verloop van de opvang
• betrokkenheid bij het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl vergroten
• toetsing van de kwaliteitscriteria

Het gesprek vindt plaats aan de hand van het evaluatieformulier. Er is voldoende ruimte om in te gaan op vragen, problemen betreffende de opvang van het kind.
 

5.6 - Evaluatie vraagouder
In principe vindt er één keer per jaar een evaluatie plaats met de vraagouder. Het tijdstip van contact wordt afgestemd op de huisbezoeken aan de gastouder. De frequentie is tevens afhankelijk van de behoefte van de vraagouder en ter beoordeling van het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl. Het gesprek vindt plaats aan de hand van een formulier.
Contacten met zowel gast- als vraagouder worden geregistreerd.
 
 
5.7 - Conflictbemiddeling
Op verzoek van de gast- of vraagouder kan er altijd een gesprek plaatsvinden. De inhoud van het gesprek kan te maken hebben met de opvoeding van het kind, de samenwerking tussen gast- en vraagouder of de samenwerking met het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl.
Een gesprek kan wenselijk zijn zonder dat er direct sprake is van een conflict.
Indien een conflict tussen gast- en vraagouder bestaat of wordt vermoed, dan zal
thuis-in-opvang.nl een gesprek aangaan met de betrokken partijen.
De volgende procedure wordt gevolgd:
• eerst wordt zonodig met ieder kind, vraagouder, gastouder afzonderlijk gesproken
• vervolgens probeert thuis-in-opvang.nl tot een heldere probleem- en vraagstelling te komen en beraadt zich over mogelijke oplossingen. Complexe problemen worden na toestemming van beide partijen besproken in de oudercommissie, welke een advies zal uitbrengen binnen 2 weken
• thuis-in-opvang.nl bespreekt het probleem bij voorkeur in een gesprek, waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn. De inzet is om met betrokkenen tot een oplossing en zo nodig tot nieuwe afspraken te komen. Dit kan eventueel ten kantore van thuis-in-opvang.nl
• indien betrokken partijen niet tot overeenstemming komen, kan in overleg met elkaar besloten worden de koppeling te beëindigen
• ook is thuis-in-opvang.nl bevoegd de koppeling op te schorten in geval van meldingen, of een vermoeden van (bijv. op het gebied van hygiëne, misbruik, mishandeling, etc.) zonder enige vorm van vergoeding voor de gastouder in dat geval.
 

5.8 - Klachten
Klachten over thuis-in-opvang.nl kunnen voorgelegd worden aan een onafhankelijke klachtencommissie, die werkt volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Eventueel kunnen de klagers zich laten bijstaan door leden van de oudercommissie.
Hierover is een brochure aanwezig, die ter inzage ligt bij de gastouder. Ook staat er aanvullende informatie op de volgende websites:
 

5.9 - Spreekuur
Er is een telefonisch spreekuur: elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur
 

6. - Over de opvang
Voor de opvoeding zijn kinderen aangewezen op volwassenen in het algemeen en op de eigen ouders in het bijzonder. Als kinderen worden opgevangen, delegeren ouders opvoedingstaken gedeeltelijk en tijdelijk aan anderen. De ouders blijven eindverantwoordelijk voor hun kind(eren).
De opvang bij gastouders is letterlijk onzichtbaar; het gebeurd grotendeels binnenskamers en daarmee is meteen de beperkte rol van het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl aangegeven.
In eerste instantie stelt het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl zich ten doel om te bemiddelen tussen enerzijds ouders met de vraag naar opvang en anderzijds gastouders met het aanbod van opvang, waardoor geregistreerde kinderopvang tot stand wordt gebracht.
Het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl streeft hierbij naar kwalitatief aanvaardbare opvang bij de gastouders. Om dit te realiseren besteedt het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl ruime aandacht en tijd aan verschillende aspecten die in dit Pedagogisch Beleidsplan zijn beschreven.

Thuis-in-opvang.nl streeft naar een goed en persoonlijk contact tussen de gastouders en ouders.
Een aantal afspraken is contractueel vastgelegd. Daarnaast wordt er over het kind en de opvang voortdurend overlegd tussen gastouders en ouders. Dit gebeurt onder andere door de dagelijkse overdracht voor en na de opvang en door middel van een evaluatiegesprek dat elke 6 maanden plaatsvindt.
Individuele normen en waarden zijn van kracht, maar ook die van thuis-in-opvang.nl. Hieronder verstaan wij onder andere: ruimte creëren voor het ontwikkelen en ontplooien, respect tonen voor de ander, praten over de opvang, verantwoordelijkheid hebben en nemen.

De gastouder en de vraagouder moeten elkaars opvoedingsvisie respecteren. Afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de opvoeding wordt afgestemd en over de wijze waarop met het gastkind in de opvangsituatie wordt omgegaan.
 

6.1 - De accommodatie
Belangrijk bij gastouderopvang is dat de kinderen worden opgevangen in een huiselijke omgeving met geborgen sfeer.
Natuurlijk zijn er nog vele andere zaken net zo belangrijk.
Zo is bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van het kind ook een goede veiligheid belangrijk.
We denken dan niet alleen aan traphekjes, beveiligde stopcontacten en het buiten bereik houden van giftige stoffen, werkende rookmelder(s), maar ook aan het geheel rookvrij zijn van de accommodatie.
Ook mogen gastouders nog maar op één locatie kinderen opvangen (dit wijzigt waarschijnlijk nog).
Zo inventariseert de gastouder het risico ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid en is er sprake van een plan van aanpak. Bovendien worden eventuele ongevallen geregistreerd op een ongevallenregistratieformulier.
Voor jonge kinderen is het belangrijk dat ze goed kunnen slapen om zo hun dagelijkse indrukken goed te kunnen verwerken.
De gastouder zorgt voor voldoende, rustige slaapgelegenheid, voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 1,5 jaar is een aparte slaapruimte een voorwaarde. Voor kinderen boven de 1,5 jaar biedt een rustige, af te scheiden ruimte voldoende mogelijkheden om te rusten of te slapen.

Per kind moet er een netto speel- / verblijfoppervlak zijn van minimaal 3,5 vierkante meter. Voor buitenspeelruimte is 3 vierkante meter een minimale eis.

Daarnaast wordt er gezorgd voor voldoende speelgoed voor alle leeftijden en worden er regelmatig activiteiten met de kinderen gedaan waar zij spelenderwijs van leren. Door deze activiteiten leren kinderen vele sociale vaardigheden zoals delen en samenspelen.
 
 
6.2 - Samenstelling van de groepen
• Er mogen maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar aanwezig zijn. Daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld, wanneer zij aanwezig zijn.
• Er mogen maximaal 5 kinderen tegelijk aanwezig zijn, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar, wanneer zij aanwezig zijn.
• Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd, wanneer zij aanwezig zijn.

Bij opvang van meer dan 3 kinderen per uur (inclusief eigen kinderen) wordt er een formulier ingevuld door de gastouder (wat op de website van thuis-in-opvang.nl staat, nl.     “ achterwachtformulier”), waar duidelijk in moet staan de naam van de persoon die achterwacht is in geval van calamiteiten en dat deze persoon binnen 15 minuten de opvang kan overnemen.

Door de kleinschaligheid is er ruimte voor specifieke wensen zodat een juist beeld van de competentie van het kind kan worden verkregen.

De gastouder draagt bij aan:
• Het verzorgen van een geborgen omgeving
• Het stimuleren van persoonlijke, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling
• Het verkennen van grenzen
• Regelmaat
• Goede communicatie
• Goede administratie

De gastouder beschikt over:
• Minimaal een diploma mbo-2 Helpende (Zorg) en Welzijn, of een ander diploma waarmee aan de eisen wordt voldaan (zie website: “Diploma’s die voldoen aan de eisen”, of een ervaringscertificaat: het certificaat goed gastouderschap
• De juiste veiligheid conform de richtlijnen van de GGD en Brandweer
• Informatie over vaccinaties die de kinderen hebben ondergaan
• De juiste speel-, slaap- en leefomgeving
• Een verklaring van goed gedrag, afgegeven volgens de Wet Justitiële gegevens; ook voor huisgenoten van 18 jaar of ouder indien de kinderen bij de gastouder thuis worden opgevangen
• Voldoende ervaring om de opvang professioneel te kunnen realiseren
•  Een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis of een geregistreerd certificaat Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert, of een van de volgende geregistreerde certificaten van Nikta: Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving, Eerstehulpverlener
 

7. - Pedagogische opvoedingsdoelen vanuit de wet kinderopvang
Tijdens de opvang is het doel van de gastouder de kinderen een aantal zaken bij te brengen.
 
 
7.1 - Bieden van een gevoel van (sociaal) emotionele veiligheid
 

Een veilige basis, een vertrouwde omgeving, een ’’thuis’’ waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Voor een kind is het belangrijk dat het zich veilig en geborgen voelt. Dit is nodig om zodat het zich kan ontwikkelen op verschillende vlakken.
Het is belangrijk dat de kinderen het gevoel van een tweede thuis krijgen.
Dat wil zeggen : een huiselijke sfeer met geborgenheid, veiligheid en vertrouwen. We streven naar een vertrouwens relatie tussen gastouders en kinderen. De ouder is de primaire opvoeder van het kind. Onze gastouders delen opvoeding verantwoordelijkheden met hun.
Er is een wisselwerking tussen hen en onze gastouders voor wat betreft de ontwikkeling van het kind.

 

Bijvoorbeeld: Baby Lieke ( 5 maanden ) komt bij gastouder Sandra en huilt veel, zij probeert allerlei draaghoudingen uit, loopt en wandelt veel met de baby, er wordt geprobeerd een ritme aan te brengen als hou vast ( afgesteld op het ritme van thuis). In overleg met de ouders wordt bekeken wat de mogelijke oorzaken zijn. Knuffeltje van huis meenemen, Lieke in een warm badje doen. Allerlei mogelijkheden worden opgepakt om ervoor te zorgen dat Lieke zich prettig gaat voelen.
Na twee weken gaat het gelukkig al beter en geniet Lieke zichtbaar bij gastouder Sandra.

 

Bijvoorbeeld: Durk (2 jaar) gaat met moeder voor het eerst op bezoek bij zijn gastouder. Hij is wel een beetje verlegen, hij wordt met rust gelaten en krijgt drinken uit een mooie beker, speciaal voor hem. Het ijs breekt snel, na de eerste keer met zijn moeder gaat hij nog een paar keer langs, hij heeft al snel zijn eigen plaatsje in de nieuwe omgeving gevonden.

 
7.1.1 - Dagschema
De basis begint met een vast dagritme.

Hier een voorbeeld van een dergelijk dagritme:
07.30  tot    08.30  Kinderen worden gebracht, overdracht van vraagouders naar gastouders
08.30  tot    09.30  Vrij spelen
09.30  tot    10.00  Fruit eten en liedjes zingen
10.00  tot    10.20  Verschonen van de kinderen
10.20  tot    11.30  Tijd voor een activiteit: bijv. knutselen, buitenspelen of vrijspelen.
11.30  tot    12.15  Middageten
12.15  tot    12.30  Verschonen en kinderen klaar maken voor bed
12.30  tot    14.30  Rusttijd
15.00  tot    15.20  Drinken met een koekje en verschonen en aankleden
15.30  tot    17.00  Vrijspelen of een activiteit
17.00  tot    17.30  Klaar maken voor vertrek
17.30  tot De eerste kindjes worden opgehaald; ook nu is er ruimte voor overdracht van gastouder naar vraagouder

Uiteraard hebben sommige kinderen (en dan voornamelijk baby’s) een ander eet- en slaapritme.
Deze dagindeling is dan ook alleen maar een houvast.

Met deze dagindeling als basis wordt de kinderen veel bijgebracht.
Kinderen leren:
• Vaste regels
• Een degelijk dagritme
• Samen spelen en samen activiteiten doen
• Zich op diverse vlakken te ontwikkelen
 
 
7.1.2 - Een degelijk dagritme
Het is voor kinderen heel belangrijk dat zij weten waar ze aan toe zijn als ze naar de opvang gaan. Een degelijk dagritme zorgt ervoor dat kinderen niet voor onaangename verassingen komen te staan.
Verder is het een goede voorbereiding voor later, waar heel veel draait om een vast dagritme, denk als eerste bijvoorbeeld aan school waar vaste pauzes etc. zijn.
Hier begint voor kinderen, zonder dat zij er last van hebben of onder druk komen te staan, de voorbereiding op de toekomst. Bij het hebben van een baan hebben zij ook vaak te maken met vaste pauzes enzovoort.
Misschien klinkt dat wat voorbarig;maar alles wat kinderen in hun jeugd meekrijgen en meemaken, nemen zij mee naar de toekomst.
 
7.1.3 - Gelegenheid tot ontwikkelen (sociale competentie)
 

Er zijn kinderen die graag alleen spelen en kinderen die het liefst samen met anderen wat ondernemen. Ongeacht de aard van het kind is het heel belangrijk dat zij al op jonge leeftijd om leren gaan met anderen, zich kunnen verplaatsen in anderen en kunnen communiceren, samenwerken, andere helpen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid.


Door het samen doen van activiteiten zoals liedjes zingen, kleuren, spelletjes, enz. leren kinderen hoe leuk het is in groepsverband dingen te doen en hoe zij met elkaar om moeten gaan. De gastouder draagt hier een grote rol in bij door kinderen hier heel goed in te begeleiden en op te pakken wanneer er kinderen zijn die buiten de groep lijken te vallen.
Door het oppakken van deze signalen kan er direct iets ondernomen worden. En rekening houden met anderen en omgaan met anderen, Tevens leert het kind al vroeg de betekenis van delen, troosten, helpen.


Bijvoorbeeld: Suzan (3 Jaar) heeft een buurmeisje op bezoek. Zij mag niet aan het speelgoed van Suzan komen, tot haar grote verdriet. De gastouder legt Suzan uit, dat samen spelen samen delen betekent.
Cindy (8 jaar) komt na schooltijd bij Gastouder Marian, ze heeft een vermoeide dag gehad op school en eigenlijk nergens zin in. Dan zegt Marian dat ze van plan was om een appeltaart te gaan bakken en ze vraagt of Cindy soms de appeltjes wil snijden (want ze weet dat Cindy dat al aardig kan). Cindy fleurt meteen helemaal op, ze gaat direct in de keuken samen met Marian aan de slag. En als aan het einde van de middag de vader van Cindy haar komt ophalen, presenteert ze met gepaste trots de zelfgemaakte taart: “kijk pap, zelf gebakken!”

 
 
7.1.4 - Persoonlijke ontwikkeling (persoonlijke competentie)
 

Zoals al beschreven in de eerdere hoofdstukken biedt opvang bij een gastouder van thuis-in-opvang.nl een ideale aanvulling op de thuissituatie van een kind.

 

Elk kind kan zich tijdens de opvang verder ontwikkelen op alle persoonlijke, sociale en emotionele aspecten van het leven. De gastouder kan op verzoek van de ouders extra aandacht aan een kind besteden om de vlakken te ontwikkelen waar het kind achterloopt, of juist waar het kind heel goed in is.

 

Het zo volledig mogelijk ontwikkelen van het sociale- en emotionele gedrag van het kind wordt voor het grootste gedeelte ondersteund door spelenderwijs leren.
Persoonlijke ontwikkeling kan bijvoorbeeld gestimuleerd worden dmv. complimentjes geven, goed gedrag belonen en resultaten waarderen. Daardoor gaat het kind zich zelfverzekerder voelen en krijgt een meer actieve en zelfstandige houding.
Hiernaast heeft de gastouder een grote rol bij de ontwikkeling; is er bijvoorbeeld iets naars gebeurd in de thuissituatie dan is het voor kinderen belangrijk dat zij hier met de gastouder over kunnen communiceren.

 

Dit gebeurt meestal op jongere leeftijd natuurlijk niet door middel van een goed gesprek, maar door samen met de gastouder bezig te zijn met het onderwerp (denk aan een boekje bijvoorbeeld).
Op de opvang worden regelmatig liedjes gezongen, spelletjes gedaan en gezamenlijke activiteiten ondernomen. Dit zijn allemaal aspecten die bijdragen in de sociale ontwikkeling.
De emotionele ontwikkeling is een breed aspect van de ontwikkeling, ook hier wordt spelenderwijs een heleboel geleerd.

 

Om de fantasie en creativiteit van een kind te ontwikkelen zijn er bij de gastouders voldoende knutselspullen en bouwspeelgoed aanwezig. Kinderen kunnen op deze manier hun fantasie de vrije loop laten en ook heel belangrijk: ze kunnen hun gevoelens uitdrukken op hun eigen manier.

 

Bijvoorbeeld: De gastouder gaat regelmatig wandelen met de peuter. De gastouder merkt dat de peuter zelf graag mee helpt bij het aan-uit kleden. De gastouder zegt dan ook: pak je jas maar, de peuter probeert de jas aan te trekken. Dit lukt niet meteen, de gastouder helpt de peuter door te zeggen, steek je arm maar hier in, de peuter is zichtbaar trots dat ze nu zelf de jas heeft aangedaan.

 
 
 
7.2  - Normen en waarden
Om als kind later goed de maatschappij in te kunnen groeien is het belangrijk om goede normen en waarden mee te krijgen. Er bestaat natuurlijk niet echt een lijst van normen en waarden.
‘Normen en waarden zijn de ongeschreven regels van het leven’.
Zodra een kind ter wereld komt en zich bewust wordt van wat er om hem/haar heen gebeurd,
komt het al terecht in de wereld van de normen en waarden.
In elke thuissituatie zijn er normen en waarden, deze zijn alleen wel bij iedereen anders.
Zodra het kind oud genoeg is en de overstap wordt gemaakt naar de opvang, begint het leren van de ‘ongeschreven regels’ al direct. Heel veel normen en waarden zullen overeenkomen, daarnaast heeft het kind de mogelijkheid om een heleboel nieuwe te leren.
Tijdens de gehele opvang komen normen en waarden naar voren als vast onderdeel van het leven. Bijvoorbeeld tijdens het ruimte creëren van het ontwikkelen en ontplooien, komen er al normen en waarden naar voren, gecombineerd met de regels van de opvang.
Denk bijvoorbeeld aan:
• respect tonen voor de ander
• praten over de opvang
• verantwoordelijkheid hebben en nemen
Belangrijke normen en waarden van de vraag- en gastouder moeten op elkaar zijn afgestemd. Het is belangrijk goed elkaars opvattingen te kennen en te bespreken hoe ermee zal worden omgegaan.
 
 
 
7.2.1 – Corrigeren en belonen
Van belang is dat het positief gedrag zo veel mogelijk wordt aangemoedigd en geprezen, vaak is het zo dat negatief gedrag veel meer opvalt en hier meer aandacht aan besteed wordt.
Voor een kind is het juist fijn om te horen wat het allemaal goed doet. Hierdoor krijgt het kind meer zelfvertrouwen, door een kind regelmatig een pluim te geven of een aai over de bol, beloont de gastouder het goede gedrag. Door te belonen neemt het positieve gedrag toe, het kind zal vaker beloond willen worden, waardoor het hetzelfde gewenste gedrag zal laten zien. Door te belonen komt er meer een evenwicht tussen straffen en belonen.
 
Wanneer belonen
• Bij gewenst gedrag
• Om gewenst gedrag vaker voor te laten komen
• Wanneer het kind iets nalaat wat normaal juist straf oplevert
Op welke manier belonen
Probeer niet met materiële zaken (cadeautjes) of met snoep te belonen, maar met aandacht.
• Een spelletje spelen
• Vertellen wat het kind goed heeft gedaan
• Een aai over de bol, een duim omhoog, een knuffel
• Een compliment

Corrigeren kan op verschillende manieren:
• De sociale correctie: kinderen op de gang zetten, uit elkaar of uit de situatie halen
• De materiële correctie: geen cadeautje geven of geen snoepje geven
• Correctie in de vorm van iets moeten doen: bijvoorbeeld de spullen opruimen

De bedoeling van corrigeren is dat het kind duidelijk wordt gemaakt dat het kind zich anders moet gedragen.
Waarop gelet dient te worden bij het geven van een correctie:
• Geef een correctie zo snel mogelijk
• Geef de correctie in rust
• Leg het kind uit waarom het wordt gecorrigeerd
• Corrigeer niet te veel en te vaak
• Let er op dat de correctie past bij de leeftijd van kind en ongewenste gedrag

Bij kleine kinderen kunt u natuurlijk niet verwachten dat ze de correctie goed begrijpen en erkennen.
Wel is het van belang dat het kind gecorrigeerd wordt en uitleg krijgt, waarom iets niet kan.
 

7.2.2 - Vaste regels
Gedurende de gehele opvangdag gelden er huisregels voor alle kinderen. Naast wat sociale basisregels zijn, zijn er bij elke gastouder natuurlijk huisregels. Deze huisregels kunnen per gastouder verschillen.
De opvang vindt plaats in een thuissituatie en in elk huis zijn de regels anders.

Tijdens een intake gesprek wordt er overlegd met de ouders wat de regels zijn (= werkplan) en kan een ouder aangeven of dit aansluit bij de thuissituatie van het kind.
Zijn er specifieke regels van toepassing, dan wordt er gekeken of deze ook tijdens de opvang plaats kunnen vinden.

Voorbeelden van een aantal regels kunnen zijn:
• Speelgoed blijft in de daarvoor aangewezen speelhoek.
• Na het spelen wordt het speelgoed opgeruimd voordat er iets anders gedaan wordt.
• Eten gebeurt altijd aan tafel en er wordt niet gelopen tijdens het eten.
• Na het buitenspelen/eten/plassen worden altijd de handen gewassen.
• Als je wakker bent, mag je nooit zelf uit je bed komen.
 
 
7.2.3  - De betrokkenheid van de ouders en gastouders
Ouders zijn en blijven natuurlijk het allerbelangrijkste voor de opvoeding van hun kind(eren).
thuis-in-opvang.nl biedt daarom een aantal faciliteiten om ouders zo betrokken mogelijk te houden.
• Elke gastouder heeft natuurlijk zijn of haar eigen manier om met de kinderen om te gaan. Uiteraard kan altijd door de ouder aangegeven worden als men het niet eens is met de dagelijkse gang van zaken. Na goed overleg wordt een eventuele aanpassing gedaan in het dagprogramma waar beide partijen zich volledig in kunnen vinden.
• De oudercommissie: Vanaf dag één is het mogelijk als ouder u aan te sluiten bij de oudercommissie van thuis-in-opvang.nl. Deze geeft ouders de mogelijkheid zich te buigen over de manier van werken van één of meerdere gastouders en het functioneren van thuis-in-opvang.nl. Ouders kunnen door het vergaderen dus bijdragen in het perfectioneren van het gehele traject en de processen van thuis-in-opvang.nl.
Meer hierover is te lezen op de website van thuis-in-opvang.nl: ‘Oudercommissie’.

Ouders behouden zich het recht terug te vallen op de klachtencommissie indien geen overeenstemming met de gastouder kan worden bereikt. Deze commissie zal, na met beide partijen gesproken te hebben, een gesprek tussen vraag- en gastouder begeleiden.
Doel van het gesprek is een oplossing te vinden waar beide partijen mee instemmen zodat de samenwerking met volledig vertrouwen kan worden hervat.
Ouders kunnen via de ouderraad een verzoek indienen voor een wijziging in het pedagogisch beleid. Het is voor ons van belang dat dit beleid aan zoveel mogelijk punten en richtlijnen voldoet. Hierbij zijn alle ideeën welkom. Deze en nog andere manieren zorgen ervoor dat de ouder(s) het kind met een gerust hart elke dag naar de gastouder kunnen brengen.
 

8. - Wennen
Thuis-in-opvang.nl heeft als bemiddelend orgaan er bewust voor gekozen zich terug te trekken uit het bemiddelingsproces.
Dit houdt in dat wij het aan de gastouder, ouders en het kind overlaten of zij het met elkaar kunnen vinden en de opvang tot stand kan komen.

Als het komt tot een afspraak tussen beide partijen wordt de opvang niet zomaar gestart;
er kan eerst gewend worden om zo de overgang voor het kind en eventueel ook de ouders wat makkelijker te maken.
Tevens heeft de gastouder nu een mooie gelegenheid om het kind wat beter te leren kennen en kijken of er een vriendschappelijke band tussen beide kan ontstaan.
Het wennen bestaat doorgaans uit een dagdeel van 4 uur.
Mochten de gastouder en/of de ouders twijfels hebben, kan er een afspraak gemaakt worden voor een tweede keer wennen. Komt het na het wennen tot een overeenkomst, dan is er altijd nog een proefmaand. Valt het een van beide partijen toch tegen, of belangrijker nog; kan het kind zich niet in de opvang vinden, kan het contract zonder verdere consequenties ontbonden worden.
Vóór het wennen heeft er al een intake gesprek met de ouders plaatsgevonden en zijn er al wat praktische zaken over de opvang en het kind besproken.
Voorafgaand aan de wensessie worden deze punten nog eens stap voor stap doorgenomen en kan de gastouder aanvullende informatie inwinnen over dingen zoals het eet- en slaapritme van het kind.
Gedurende het wennen is in principe de ouder nooit aanwezig!
Dit zou een te scheef beeld geven van hoe het kind zich kan aanpassen naar de situatie en richting de gastouder. Net als bij een ‘gewone’ volledige dag in de opvang, wordt er na het wennen een overdacht gedaan tussen de gastouder en de vraagouder.
In deze overdracht vertelt de gastouder hoe het is gegaan, of het kind heeft geslapen, gegeten, gedronken, gespeeld, gehuild, etc.
Ook kan de gastouder aangeven of hij/zij denkt dat deze wensessie voldoende is geweest of dat er nog één plaats moet vinden.
Na hierover nagedacht te hebben kan er besloten worden om de opvang niet plaats te laten vinden; het kind nog een wensessie te laten doen of de opvang per aangevraagde datum te laten starten.
Als blijkt dat beide partijen tot overeenstemming zijn gekomen dat de opvang niet door kan gaan, kan thuis-in-opvang.nl kijken of er een mogelijkheid is het kind naar een ander opvangadres te brengen.
 

9. - Ziekte
Het is niet verboden om zieke kinderen naar de gastouderopvang te brengen, uiteraard zijn er wel grenzen wanneer dat wel kan. Een handreiking kan zijn het document: ‘Handelwijze bij ziekte’, wat ter inzage ligt bij de gastouder (verderop in deze map).
Elke gastouder handelt hier naar eigen inzicht en kan te allen tijde overleggen met de ouders en/of thuis-in-opvang.nl.
Ouders moeten in ieder geval telefonisch bereikbaar zijn gedurende de gehele opvang; zijn zij dit niet, dan moeten zij een telefoonnummer achterlaten van iemand die eventueel hun kind op kan halen en verzorgen.
Deze persoon moet vooraf bekend zijn bij de gastouder omdat kinderen niet mee mogen worden gegeven aan onbekenden.
Bij een intake gesprek worden altijd de verzekeringsgegevens van de ouders en de naam en telefoonnummer van de huisarts genoteerd. De gastouder kan deze gegevens eventueel gebruiken bij medische problemen.
Op de opvang zijn natuurlijk de nodige maatregelen genomen ter voorkoming en bestrijding van ongevallen. Denk aan een verbandtrommel, rookmelders, ongevallen registratie, enz.
 

10. - Veiligheid en gezondheid
Het is belangrijk dat ouders hun kind naar een veilige en schone omgeving kunnen brengen.
De gastouder zorgt dan ook dat dit ten allen tijde het geval is.
Thuis-in-opvang.nl is als gastouderbureau verantwoordelijk voor de controle bij de gastouders; voor deze controles worden richtlijnen gebruikt die zijn vrijgegeven door de GGD.
De controles bestaan uit 3 onderdelen:
1- De Risico Inventarisatie Veiligheid
2- De Risico Inventarisatie Gezondheid
3- Een sociale controle
 

11.  - Tot slot
Waarom bezoeken wij minimaal twee keer per jaar en hebben wij een eerste keer na 6 weken ook nog telefonisch contact met de gastouder? Om meerdere redenen.
Wij vinden het belangrijk om goed contact te onderhouden met de gastouder.
Het is belangrijk informatie door te geven en vragen goed te beantwoorden.
Dit is altijd prettig in een persoonlijk gesprek.
Daarnaast voeren wij een maal per jaar een Risico Inventarisatie Gezondheid en -Veiligheid uit en een evaluatie twee keer per jaar. Gastouders kunnen hierbij ook tips krijgen om in de praktijk situaties veiliger te maken.
Deze Risico Inventarisatie dient met eventuele aanvullende informatie tevens meteen als verslag.
Indien het nodig is dienen huishoudelijke situaties aangepast te worden. Dit rapport is een handleiding voor de gastouders en noodzakelijk voor de GGD.
Thuis-in-opvang.nl handelt volgens haar pedagogisch beleid.
Uiteraard worden de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgvuldig en behoorlijk verwerkt. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden; mits de ouders daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven, bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van gegevens aan de oudercommissie voor conflictbemiddeling.
We hebben beschreven wat wij belangrijk vinden binnen ons beleid.
Om te bekijken of ons beleid gehandhaafd wordt, bespreken wij dit in tweede en volgende gesprekken. Hierbij willen wij ook graag horen wat de gastouder en vraagouder van ons beleid vinden. En natuurlijk staan wij open voor nieuwe ideeën.
Één ding, wat we niet vast kunnen leggen in ons beleid, is het persoonlijke belang van een kind; dit staat altijd voorop en verschilt per individu.
Kortom:
Gesprekken tussen gast- en vraagouder zijn daarom niet weg te denken uit een goede samenwerking.

Jitse met ballon

Hoofdvestiging

maandag t/m vrijdag
8:45-12:15 en 13:00-16:00
Zat- en zondag gesloten

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP SNEEK
Telefoon: 0515-412870

LRK: 170370471

contact button sneek

Vestiging Groningen


Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 06-51848266

LRK: 106778857

contact button groningen

Vestiging Drenthe

De Vos van Steenwijklaan 75
7902 NP Hoogeveen
Telefoon: 06-47009585


LRK: 195998261

contact button drenthe