contact

Vestiging Sneek

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP Sneek
Telefoon: 0515 - 412870
LRK: 170370471
Contact

Vestiging Groningen

Adres: Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 06-51848266
LRK: 106778857
contact

Vestiging Drenthe

Adres: Van Echtenstraat 96
7902 ER HOOGEVEEN
Telefoon: 06-47009585
LRK: 195998261

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 “Wij zijn blij dat de Gemeente heeft geconstateerd dat wij voldoen aan alle eisen van de Wet kinderopvang. Zie bijgevoegde brief.”

GGD inspectie

Waarom toezicht?
De rijksoverheid stelt aan, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten, voorschoolse educatie en aan de zorgplicht en taken van het gastouderbureau. Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

 

Wie is waarvoor verantwoordelijk?
De gastouder is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de beleidsmatige zaken die kwalitatief goede kinderopvang mogelijk maken. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen.

Waarop is het toezicht gebaseerd?
Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid onder meer regels in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’, ‘het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd. Om te kunnen beoordelen of aan deze regels wordt voldaan, werken alle toezichthouders in Nederland met dezelfde instrumenten, zoals vragenlijsten, om op een gestructureerde manier informatie te verzamelen tijdens een inspectiebezoek. Het toezicht door de GGD vindt risicogestuurd plaats. Dit houdt in dat minder toezicht gehouden wordt bij de kindercentra waar dat kan, en meer waar dat nodig is. Ieder gastouderbureau wordt jaarlijks geïnspecteerd; jaarlijks vindt bij een selectie van de gastouders toezicht plaats.

 

Wat is het doel van het inspectierapport?
De bevindingen van het inspectieonderzoek staan in dit inspectierapport. Het doel van dit rapport is:
1. Weergeven van het oordeel over het al dan niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Het kan gaan om de eisen die gesteld worden aan het gastouderbureau om in het landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen opgenomen te worden dan wel om eisen die aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en peuterspeelzalen gesteld worden die al in exploitatie zijn.
2. Aan de gemeente rapporteren in hoeverre het gastouderbureau aan de kwaliteitseisen voldoet en een advies uitbrengen over eventuele vervolgstappen.
3. De ouders informeren over de mate waarin het gastouderbureau aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector voldoet.

Leeswijzer
Dit inspectierapport geeft een overzicht van de getoetste eisen en geeft hierbij aan wat de toezichthouder heeft geconstateerd en wat zijn beoordeling is. In het “Overzicht bevindingen” staan de bevindingen van de toezichthouder heel kort per inspectiedomein samengevat en in “Het inspectieonderzoek” staan ze per inspectie-item uitgewerkt. Een toezichthouder oordeelt of er aan de gestelde voorwaarde is voldaan (“ja”), of dit niet het geval is (“nee”), of dat hij niet tot een oordeel kon komen (“niet beoordeeld”). Om de gemeente van de benodigde informatie te voorzien om te kunnen bepalen of en in welke mate gehandhaafd dient te worden geeft de toezichthouder, indien op een domein niet aan alle voorwaarden is voldaan, een beschrijving van de context van de voorwaarde(n) waaraan niet voldaan is.

 

Ook bevat het inspectierapport een beschouwing door de toezichthouder en het advies van de toezichthouder aan de gemeente met betrekking tot de handhaving. Daarnaast bevat het inspectierapport een aantal basisgegevens van het gastouderbureaul, de gemeente en de toezichthouder en, indien van toepassing, de zienswijze van de houder van het gastouderbureau.

Beschouwing toezichthouder
Gastouderbureau thuis-in-opvang.nl is op 10 april 2014 in opdracht van de gemeente Sudwest Fryslan aangekondigd bezocht voor een reguliere inspectie. De inspectie bestond uit een documentenonderzoek, een interview met de houder, een steekproef van de dossiers van de gastouders en een steekproef van de financiële administratie. Houder heeft de administratie goed op orde. Er wordt gewerkt met een computerprogramma waarin alle documenten zijn terug te vinden per gastouder of vraagouder. Er wordt bijgehouden wanneer betalingen zijn verricht en wanneer bepaalde acties moeten worden uitgevoerd, zoals opnieuw aanvragen VOG, maken van een RI of evaluatiegesprekken moeten worden uitgevoerd. Alles is inzichtelijk. Houder heeft tijdens het onderzoek zijn volledige medewerking verleend.

Het gastouderbureau voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Sneek

Link naar inspectierapport thuis-in-opvang.nl

Link naar inspectierapport gastouders van thuis-in-opvang.nl


Drenthe

Link naar inspectierapport thuis-in-opvang.nl Drenthe

Link naar inspectierapport gastouders van thuis-in-opvang.nl Drenthe


Groningen

Link naar inspectierapport thuis-in-opvang.nl Groningen

Link naar inspectierapport gastouders van thuis-in-opvang.nl Groningen

 

Registratiesysteem

login

Certificaat samen werken 2017

Gastouder gezocht?

Bent u op zoek naar een gastouder bij u in de buurt?

Of misschien voor aan huis?
Kijk dan nu op onze gastoudermarktplaats!

gastoudergezocht

Aan de hand van de zoekoptie kunt u gemakkelijk zien of er bij u in de buurt een beschikbare gastouder is.

sbb

brancheorganisatie

 

ggd